درباره‌ی ما | About Us

مرامنامه (نسخه اول)

ما در حال حاضر چه هستیم ۱. فیلم کلکتیو بر پایه ی این باور سازش ناپذیر ، شکل گرفته است که با کار جمعی می توانیم با بی ثباتی، فردگرایی منفعت باور، اجتماع گریزی و سیاست زدایی حاکم بر زیست اجتماعی مان مقابله کنیم. ۲، فیلم کالکتیو مستقل، اشتراکی و خودگردان است و همچنین وابسته به هیچ نهاد یا سازمان دولتی یا غیر دولتی نیست.

۲ – ۱ مراد از اشتراکی، این است که تمام اعضاء به یک اندازه در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها، پذیرش مسئولیت، اجرا، انتقاد و به طور کلی همه ی امور مربوطه سهیم اند.

۲ – ۲ مراد از خودگردانی این است که اولا اصول و مرام کاری و اخلاقی گروه را خود اعضای آن تعیین کرده اند و ثانیا تمام امور اجرایی، سیاست گزاری ، مالی و …) به یاری آنها اداره و راه برده می شود. ٣. فیلم کلکتیو محدود به یک رسانه (منجمله سینما نیست و حوزه های مختلف آگاهی و عمل را در بر می گیرد، با این همه همواره با هر نوع سلسله مراتب سنی، جنسی، کاری ، طبقاتی و هویتی مقابله می کند.

به چه اموری می گوییم آری ۴. (این بند مربوط به نسبت ارزش های هنری و رویکرد اجتماعی سیاسی تاریخی فعالیت ما در ویرایش و بازبینی حذف شد.) ۵. فعالیت هایی که فارغ از محتوای فعالیت شان دغدغه ی تمرین کار جمعی، خودگردانی و فعالیت اشتراکی را در دستور کار خود قرار دهند. ۶. فعالیت های اجتماع محوری که فرایند کاری خود را مستند می کنند و آن را بدون چشم داشت مادی و معنوی برای استفاده ی دیگران در اختیار عموم قرار می دهند.

به چه اموری می گوییم نه

. فیلم کلکتیو در فعالیت هایی که دستاوردهای آن انحصاری باشد مشارکت نخواهد کرد و در مقابل هر گونه انحصاری شدن محصولات جمعی گروه فعالانه مقاومت می کند. ۸. فیلم کلکتیو پیوسته با هر گونه پرندسازی ، کالایی شدن و هویت سازی از فعالیت های خود مقابله می کند. ۹. فیلم کلکتیو از مشارکت در هرگونه فعالیتی که منحصرا با هدف کسب سود طراحی شده باشد امتناع می ورزد.

ما در برابر اعضاء و مخاطبانمان خود را موظف به شفافیت کامل می دانیم، مورد مذکور شامل فرایندهای کاری، محاسبات مالی و فرایندهای تصمیم گیری می شود این مرامنامه نیازمند بازبینی مداوم است، همان طور که خود فیلم کلکتیو بی وقفه در رفت و آمد میان ساخته شدن و تخریب خویش قرار دارد. چنانچه با بندهای این مرام نامه همراهی دارید و می خواهید در این چهارچوب فعالیت کنید، یا اگر موردی به نظرتان می رسد که در این مرامنامه از قلم افتاده لطفا از طریق تلگرام یا ایمیل با ما در ارتباط باشید؛

با امید و هم بستگی


The description of FilmKollective

Filmkollective started in 2016 by not just watching political films, but by watching them politically. Cinema was more than a medium, a mediation to address our common issues and practice collective thinking and self-care. With a simple set of rules encouraging autonomy, radical equality among the participants, and overcoming indifference towards everything that happen around us, we were able to create a community through de-creating things that had taken hold on us from the past.

Today, Filmkollective can rely on a network of trust, solidarity, and care among various social strata. And we are looking forward for the next step, putting this wheel into motion, creating the fair expression for the global south in which we dwell and strive for a radical alternative.