به جای نقدهای جدید، ما به نقشه‌نگاری‌های جدید نیاز داریم.
نقشه‌نگاری‌هایی نه از امپراتوری، که از خطوط گریز از آن