افسانه دائم الخمر مقدس | ارمانو اولمی | 1988 | 127 دقیقه