افسانه دائم الخمر مقدس | ارمانو اولمی | ۱۹۸۸ | ۱۲۷ دقیقه