اکران بیست‌و‌دو | بیا‌ و ببین | الم کلیموف | ۱۹۸۵ | ۱۴۶ دقیقه