اکران بیست‌و‌یک | سیکو | مایکل مور | ۲۰۰۷ | ۱۲۳ دقیقه