اکران شانزده | مارین و ژولین (عصر سربی) | مارگارته فون تروتا | 1981 | 106دقیقه
«امر شخصی، سیاسی است»
در آغاز دهه ی 1970 این شعار پیچش جدیدی را به وجود آورد؛ از فمینست های اوایل قرن بیستم که بیشتر بر حقوق اجتماعی زنان مانند رای دادن متمرکز بودند به سمت مسائل عمومی تر زنان و پیوند میان تجربه های شخصی با ساختارهای اجتماعی و سیاسی. فیلم فون تراتا به نوعی دراماتیزه کردن این شعار در قالب زندگی دو خواهر است. هر دوی آنها فعال اجتماعی هستند؛ یکی برگرفته از گوردون انلسلین از اعضای گروه بادر ماینهوف (RAF)، که در آلمان غربی فعالیت تروریستی می کردند، و دیگری خواهر او که روزنامه نگار و فعال حوزه ی زنان بود.
برای فون تروتا رابطه ی زنان با یکدیگر بسیار مهم است، چون نمی توان تغییری را در مناسبات تبعیض آمیز متصور شد، مگر آنکه پیوند درونی میان آن اقلیت مورد تبعیض تحکیم و بازتعریف شود. در این فیلم رابطه ی زنان در هسته ی خانوادگی قرار گرفته تا همزمان نسبت میان امر شخصی و سیاسی را نیز بهتر ترسیم کند.
چهارشنبه می خواهیم با دیدن این فیلم به روابط زنان با یکدیگر، به شعار سیاسی بودن امر شخصی، و به رویکردی که برعکس آن می خواهد امر سیاسی را شخصی کند بیشتر فکر کنیم.