اکران شش | دانتون | اندرو وایدا | ۱۳۶ دقیقه | ۱۹۸۳

فیلم وایدا بر خلاف تصویرسازی های رایج از دانتون هرگز شیفته ی فردگرایی او نمی شود، یا نفس انقلاب را انکار نمی‌کند. در عوض، وایدا نه هیچ آشتی‌ای را میان دانتون و روبسپیر ممکن می‌داند، و نه قائل به جدایی میان آن دو است، بلکه دوقطبی رفع‌ناشدنیِ روبسپیر/دانتون را تجلی تنگنای سیاست رهایی بخش می‌داند. فیلم صرفاً به تنش‌ میان این دو می‌پردازد و سایر رویدادهای مهم آن دوران را از روایت خود حذف می‌کند. در صحنه‌ای از فیلم، دانتون به روبسپیر می‌گوید که در صورت اعدام او، بدون شک نوبت گردن‌زنیِ خودِ روبسپیر هم به زودی فرا خواهد رسید. روبسپیر به نشانهٔ تایید سکوت می‌کند و نگاه‌های آن دو به گونه‌ای بر یکدیگر خیره می‌شوند، گویی هر یک سرنوشت خود را در دیگری می‌بیند: انقلاب فرزندان خود را می‌بلعد.