نیشخند بدون گربه: دستان شکننده |کریس مارکر |۱۹۷۷ | ۸۹ دقیقه

A GRIN WITHOUT A CAT ( FRAGILE HANDS) | CHRIS MARKER

همزمان با جایزه‌ی جشنواره‌ی کن برای ژان لوک گدار، تصاویر و متن‌هایی از پنجاه سال پیش به گردش در آمد، زمانی که گدار و دیگر فیلمسازان موج نوی فرانسه جشنواره‌ی کن را در همراهی با جنبش می ۶۸ تعطیل کردند. اما چه چیزی می ۶۸ را برای امروز ما زنده نگاه می‌دارد؟ چه تغییر پارادایمی در درک ما از جایگاه خود و جهان پیرامونمان رخ داده‌است؟ آیا چیزی بیشتر از نوستالژیِ رهایی از کسالتِ زندگی روزمره ما را به می ۶۸ پیوند می‌دهد؟
کریس مارکر، در سال ۱۹۷۷ تلاش کرد تاریخ این جنبش را به تصویر در آورد. در بخش نخست فیلم (از ویتنام تا چه گوارا) شاهد تصاویر تاریخی از ویتنام هستیم. کلیدواژه‌ای که در آن زمان تمام جنبش های سراسر دنیا را به هم پیوند می‌داد، و حاکی از مقاومت ملتی کوچک در برابر بزرگترین قدرت جهان بود. در ادامه به سراغ تظاهرات و تجمع های آلمان غربی می‌رود که پس از تظاهرات ضد شاه ایران و ضرب و شتم مردم معترض به دست نیروهای ساواک، جنبش به سایر نقاط اروپا، من جمله فرانسه سرایت می‌کند. و در نهایت با اتکا به کتاب «انقلاب در انقلاب» روژی دبره به کوبا و مبارزات کاسترو و چه گوارا می‌پردازد. بخش دوم فیلم (می ۶۸) با اشغال دانشگاه سوربن آغاز می شود، و در ادامه درگیری‌های می ۶۸ را با تمام پویایی آن به تصویر می‌کشد.
سرنوشت جنبش ها پس از می ۶۸ و فروکش موج انقلابی گری در قسمت دوم فیلم (دستان بریده شده) به تصویر در می‌آید که هفته‌ی آینده به سراغ آن خواهیم رفت.

 • گزارش جلسه اکران
  نگاتیوهای مسلح کریس مارکر | برزو حشمت | زوبین ۱۴
  تا دوباره از سر گرفته شود | کیوان مهتدی

  “از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آﻏﺎز ﻣﺠﺪد ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

  ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي از ﺳﺮﮔﯿﺮي اﻣﻮر، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ. آﻧﭽﻪ از ﻧﻮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﻤﻮاره ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي ﺳﺖ. ﭼﯿﺰي ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ. زﯾﺮا ﻣﺤﺮك ﻣﺎ، ﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎ آن ﭼﯿﺰي ﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ .
  ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺧﻮدﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
  دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﯾﻌﻨﯽ: ﺧﺮوج از ﺗﻌﻠﯿﻖ.

  آﻏﺎز ﮐﺮدن از ــ
  ﺑﺮاي ﺑﺎري دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
  اکنون ــ .”

   

  دانلود

  پیوندها
 • برای دریافت فیلم «نیشخند بدون گربه» و زیرنویس آن از طریق نشانی film.kollective@gmail.com با ما تماس بگیرید.
 • نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۷۰ با سال‌های سربی، پاییز در آلمان و عقب‌نشینی موج جنبش‌های اجتماعی و سیاسی همراه بوده است. کریس مارکر در این میان جزو مبارزترین فیلم‌سازانی بود که کار خود را به عنوان بخشی از کرانه‌ی چپ (در مقابل موج نوی فرانسه بود) شروع کرده بود و همواره نسبت تصویر و قدرت و مقاومت را بررسی می‌کرد. پیش از علنی شدن تضادها و درگیری‌های سال ۱۹۶۸، مارکر فیلم‌سازی جمعی را علیه جنگ ویتنام با سازماندهی کارگردانان مبارز زمان خود در فیلم «دور از ویتنام» تجربه کرد. و سپس گروه SLON (انجمن اقدام برای آثار نو) را تشکیل داد که کارگران صنعتی را برای تشکیل گروه‌های فیلم سازی به دست خودشان تشویق می‌کرد بافرونشستن موج، مارکر نیز همچون سایر کالکتیوهای فیلم‌سازی که حول و حوش سال ۶۸ شکل گرفته بودند به الگوی فیلم‌سازی فردی بازگشت. اما پروژه جاه‌طلبانه‌ی او در «نیش خند بدون گربه» ابعاد جدیدی را میان سینما و تاریخ کشف و خلق می‌کند، و تاریخ نانوشته‌ی آن دهه‌ی پرشور را به صدا در می‌آورد، و به تعبیری با سیاست­زدگی و سیاست‌گریزی توامان هم‌نسلی های خود گلاویز می‌شود تا سیاست را در جایگاه واقعی خویش یعنی تجلیِ تاریخ در سپهر اکنون (۱۹۷۷) قرار دهد.