اکران نه | دکترین شوک | مایکل وینترباتم | ۸۰ دقیقه | ۲۰۰۹
آیا بازار آزاد جهانی به شکلی دموکراتیک تمام جهان را تسخیر کرد؟ آیا لیبرالیسم بازار دیر یا زود با دموکراسی سیاسی همراه خواهد بود؟ چگونه است که هر بار بحرانی به وجود می آید، نابرابریِ موجود چیرگی بیشتری پیدا می کند، از هزینه های عمومی کاسته و یک درصدِ ثروتمندِ جامعه ثروتمندتر می شوند، و در نهایت جهان ــ همچون رمان ۱۹۸۴ ــ بیش از پیش یک شکل می¬شود؟
پروژه ی نائومی کلاین در دکترین شوک، با فاصله گرفتن از تئوری های توطئه (مانند اینکه در یازده سپتامبر هیچ یهودی ای در برج های تجارت جهانی حاضر نبود)، نشان می دهد که سرمایه داری چطور آموخته از فاجعه به نفع خود استفاده کند؛ خواه این فاجعه یک حادثه ی طبیعی مانند سیل یا سونامی باشد، خواه یک فاجعه ی مصنوع مانند جنگ عراق به بهانه ی سلاح هایی که هرگز وجود نداشتند.
این جمعه فیلم مستند «دکترین شوک» را به کارگردانی مایکل وینترباتم می بینیم، و به وجه مشخصه های سرمایه داریِ فاجعه، به ایده ی مطلقاً سیاسیِ شوک درمانی در اقتصاد و عواقب آن، و به شیوه ها و تجربه های مقاومت در برابر این شکل از بین المللگراییِ سرمایه بیشتر می پردازیم.
نیازی نیست کتاب را از پیش مطالعه کرده باشید، اما هر متن، ایده، یا تجربه ای در این حوزه داشتید با ما به اشتراک بگذارید.