اکران هفده | جامعه‌ی نمایش | گی دبور | ۱۹۷۳ | ۸۸ دقیقه
جمعه بیستم در آخرین اکران امسال می خواهیم یک فیلم-جستار ببینیم.
فیلم-جستار (Film essay) از مختصات رایج قصه پردازی تابعیت نمی کند. اما در عین حال مانند یک مستند صرفا برای انتقال یک موضوع نیز طراحی نشده است. همچون جستارنویسی (به عنوان یک فرم نوشتاری) که نه مانند مقاله ی آکادمیک در بی طرفی و استانداردهای نگارش می گنجد، و نه همچون داستان فضای ذهنی راوی را بیان می کند؛ فیلم-جستار نیز به لحاظ موضوع عینی است اما در عین حال جا برای سبک و لحن مولف نیز دارد.
فیلم جامعه نمایش را خود گی دبور از روی کتاب خویش با همین عنوان نوشته که ترجمه ی فارسی آن به قلم بهروز صفدری موجود است.