آرمانشهر لندن | تام کوردل | ۲۰۱۰ | ۸۲ دقیقه

UTOPIA LONDON | TOM CORDELL

«این بناهاى پراکنده در سطح شهر، یادگارهایى از یک باور فراموش شده اند، باور ساختن یک جامعه با شهروندانى برابر. این فیلم پرسه ى من در شهرى که در آن بزرگ شدم، و رمزگشایى از ساختمان هایش است تا تولد و مرگ رویاى برابرى خواهانه ى لندن را نقشه مند کنم»
تام کوردل هوشمندانه در شهر پرسه مى زند تا تکه پاره هایى از باورهایى را بیابد که پس از جنگ جهانى دوم در حال تسخیر لندن بودند و به دست معماران به کالبد شهر بدل مى شدند، و با کنار هم گذاشتن این تکه ها، آرمان هایى را بفهمد که سر برآوردند و پس از چندى در منطق بازار بلعیده شده و فراموش شدند.
نابرابرى فضایى در شهر و دوگانگى فضاهاى زیست در میان فرادستان و فرودستان، بازتاب فیزیکى عدالت اجتماعى است. فضا در جامعه ى سرمایه دارى تبدیل به یک قسمت از شیوه ى تولید شده و به منزله ى یک کلیت، به درون شیوه ى جدید تولید سرمایه دارى وارد گردیده است. از فضا براى تولید ارزش اضافى استفاده مى شود. زمین، زیرزمین، هوا و حتى نور وارد چرخه هاى سرمایه دارى مى شود.
تغییر هویت فضاها و تحول معناى کالبدهاى شهرى طى چند دهه ى اخیر در لندن، در حالى پیش آمده است که معمارانش، پس از دوران نابودى ناشى ازجنگ و شرایط بد معیشتى، در پى ایجاد تحولاتى اساسى در زندگى و ساخت آرمانشهرى در لندن بودند.
کوردل همان طور که میس وان درروهه، معمار آلمانى-آمریکایى می گوید به دنبال فهم و شاید بازیابى  معمارى اراد هى زمانه است که به فضا ترجمه م ىشود » امیدهاى آن زمانه از طریق واکاوى آثار معماران است؛ امیدهایى که امروز نیز به آن ها نیاز داریم:
«ما مى پنداشتم که همه مى خواستند که بریتانیاى بهترى بسازند، مى خواستیم که از دوران جیره بندى ها خارج شویم، و مى پنداشتیم که همه کس مستحق خانه یا مسکنى خوب براى زندگى اند، و اینکه این خانه ها بهتر خواهند بود -خانه هایى که پیش از آن به این خوبى نبوده است- و اینکه از همه کس به این طریق مراقبت مى شود ».