خاطرات چپاول ( قتل عام اجتماعی) |  فرناندو (پینو) سولاناس | ۲۰۰۴ |  ۱۲۰ دقیقه

SOCIAL GENOSIDE | FERNANDO (PINO) SOLANAS

  • گزارش جلسه اکران

    هفته‌ی گذشته فیلمی از مبارزات اوایل هزاره‌ی اخیر در آرژانتین را دیدیم. اگر نئولیبرالیسم را فرایندی برای احیای قدرت طبقاتی بدانیم، آنگاه سیاست‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول در حقیقت چیزی نیست جز مکانیسم‌های انباشت از طریق سلب مالکیت از اموال عمومی. در بطن این سیاست‌ها، آنچه تحت نام کُلی «فساد اقتصادی» در مقام نوعی انحراف از برنامه‌های اصلی ارائه می‌شود، بخش ضروری فرایندهای «جهانی‌سازی» است. آرژانتین این استحاله را طی دو دهه تجربه کرد؛ استحاله‌ای همراه با آثار بسیار مخرب  که این کشور صادرکننده‌ی مواد غذایی را ناگهان با مشکل جدی سوتغذیه در درون مرزهای خود روبرو کرد. همزمان، از دل چنین وضعیت فاجعه‌باری، الگوهای جدیدی از مبارزه و تخیلِ «جهانی بدیل» سر بر آورد که نه تنها جهانی دیگر را ممکن می‌دانست بلکه آن را به ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی بدل می‌کرد. فرناندو (پینو) سولاناس جدال میان این دو نیرو/وضعیت را در «خاطرات چپاول» به تصویر می‌کشد. سولاناس از دهه ی ۱۹۶۰ با «سینمای سوم» توانست فراتر از «سینمایِ انقلابی» یا «انقلابی در سینما»، این دو وضعیت را در پیوند با یکدیگر منعکس کند. در سینمای او، به جای بازنمایی مردم ستم‌دیده، بیانی رهایی‌بخش برای ستم‌دیدگان خلق می‌شود که همزمان با جنبش‌های مردمی۱۹ و ۲۰ دسامبر ۲۰۰۱، بار دیگر دوربین سولاناس برای ثبت برش‌هایی از «جهانی دیگر یا بدیل» به کار می‌افتد.

  • برای دریافت فیلم «قتل عام اجتماعی» و زیرنویس آن از طریق نشانی film.kollective@gmail.com با ما تماس بگیرید.