نمک زمین | ویم وندرز | ۲۰۱۴ | ۱۱۰ دقیقه

از معدن طلا تا قحطی، نسل کشی رواندا، و جنگ اول خلیج، دوربین سباستیائو سالگادو نگاهی اجتماعی-سیاسی به رنج را بسط می دهد. ویم وندرس در یکی از پروژه هایش او را همراهی می کند و به کمک پسر سالگادو پرتره ای درباره ی تصاویر او، و شاید نسبت عکس با تاریخ ووضعیت بشری ارائه می دهد. عکس ها که خود یک بار زمینه ی تاریخی سیاسی موجود را وارد رسانه ای دیگر کردند تا از حافظه سازی تاریخی جلوگیری کنند، حالا به واسطه ی فیلم در مدیوم دیگری قرار می گیرند تا خود این فرایند مورد بازبینی قرار گیرد.